دوره پیاده سازی

پیاده‌سازی راهبر بودن و عملکرد موثر راهبری

ثبت نام نشده
ثبت نام کنید

در این دوره خواهیم توانست خود را ابراز کرده و راهبری کنیم و این راهبری را در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی، و ایجاد تغییر  برابر با آنچه که ممکن می‌بینیم اعمال کنیم. ظرفیت طبیعی خود را برای راهبری کشف می‌کنیم و گسترش می‌دهیم و تفاوتی که می‌توانیم در مقیاس وسیع‌تری تصور کنیم را تجربه خواهیم کرد.

در این دوره:    

• قادر خواهید بود تا افکار و ایده‌های خود را به طور موثر بیان کنید به گونه‌ای که همسویی، همکاری و مشارکت دیگران را داشته باشید.

• پروژه‌ای طراحی می‌کنید و می‌ببینید که اشتیاق، تعهد و چشم‌انداز شما زنده می‌شود.

جهت تحقق تعهد این دوره:

• کاملا سهیم شوید تا دیگران از طریق امکانات جدیدی که خلق کرده‌اید با شما
ارتباط بگیرند.

• به دیگران در خلق امکانات جدید در زندگی خود و در به تحقق پیوستن این امکانات قدرت دهید.

تعهد این دوره:    

• قادر خواهید بود تا افکار و ایده‌های
خود را به طور موثر بیان کنید به گونه‌ای که همسویی، همکاری و مشارکت دیگران را
داشته باشید.

در حین دوره پروژه‌ خود را طراحی می‌کنید و شاهد زنده شدن اشتیاق، تعهد و چشم‌انداز خودتان خواهید بود.

جهت تحقق تعهد این دوره:

• کاملا سهیم شوید تا دیگران از طریق
امکانات جدیدی که خلق کرده‌اید با شما ارتباط بگیرند.

• به دیگران در خلق امکانات جدید در زندگی‌‌شان و در به تحقق پیوستن این امکانات قدرت دهید.

پیش نیاز این دوره: گذراندن دوره کشف و توسعه راهبری

جزئیات دوره:

دوره پیاده‌سازی راهبری شامل 14 قسمت است و هر قسمت شامل مطالبی جهت مطالعه، تمرین و انجام پروژه است که طی یک دوره هفت ماهه انجام می‌شود. فعالیت‌های مربوط به دوره کاملا در بستر وب سایت وی‌ما صورت خواهد پذیرفت. بطوریکه  شرکت کنندگان با مطالب دوره کاملا درگیر شده و آنها را در زندگی خود بکار خواهند گرفت.

 

گزیده‌ای از تجربه شرکت‌کنندگان